szukająca

36 tekstów – auto­rem jest szu­kająca.

W ja­kim kol­wiek rodza­ju miłości nie ma miej­sca na egoizm... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2014, 00:42

Niez­ro­zumiałe jest zro­zumienie ko­nie­czność prze­mian człowie­czych...Owa pot­rze­ba wypływa z na­tury człowieka i jed­nocześnie jest jej pew­ne­go rodza­ju przekleństwem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 maja 2014, 01:22

Ciągle roz­pa­miętując kwitnącą przeszłość
Próbuję przy­pom­nieć so­bie za­pach tych dni
Ciepło słonecznych pro­mieni na twarzy
I ra­dość z niebiańskiego obłoku
Czuję pot­rzebę pog­rze­bania dzieciństwa
Żyjąc rzeczy­wis­tością
Wyk­wi­tając na no­wo
Od­czu­wając za­pach owo­cujących drzew wiosną.
Wzras­tam każde­go dnia.
Czując trud i ociekające krop­le ro­sy dające uko­jenie
Przeżywając ule­wy i upały
Kwitnąc tu czy tam
Żyjąc z uśmiechem
:) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2014, 00:53

Każdy ma w swoim ser­cu ta­ki pokój, ta­kie miej­sce zna­ne tyl­ko jemu...
W tym po­koju od­by­wają się naj­ważniej­sze spot­ka­nia. W nim od­kry­wana jest praw­da o sobie
Fas­cy­nujące jest to jak nasza wyob­raźnia potrafi
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2014, 23:14

Jes­teś poetą moich pragnień...
Twórcą chaosu
Wy­pełnieniem pustki
Zro­zumieniem niezrozumienia
Koszma­rem sen­nym
Wszys­tkim i niczym
Jednoczenie
Złem i dob­rem
Miłością i zniewo­leniem
Prag­nieniem i pożąda­niem
Wszys­tkim cze­go chcę ...a cze­go mieć nie mogę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2014, 15:30

Ciche...sa­mot­ne czy też nie, lecz z pew­nością nie na pokaz...
po­maga­nie jest naj­bar­dziej owocne...
bo ob­darzając ges­ta­mi miłości, ot­rzy­muje­my miłość
bo ubo­gacając...sa­mi jes­teśmy o wiele bar­dziej ubogaceni... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2013, 20:46

Człowiek pot­ra­fi.... zniszczyć dru­giego człowieka 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 września 2013, 18:53

Można zmienić wszys­tko w swoim życiu prócz serca.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 września 2013, 08:03

Nie wiesz co w twoim życiu jest ważne... ?

ja już wiem...
Bóg,
Rodzi­na,
Przyjaciele
jeśli na­dal te­go nie do­ceniasz, to możesz mi tyl­ko pozazdrościć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 sierpnia 2013, 17:01

W sercu...
Pustka.
Smutek.
i cisza...
A wokół...pełno ludzi...i pełno krzyk­li­wego śmie­chu i ob­rzyd­li­wych bez­wartościowych postaci.
Lecz...wys­tar­czy je­den wier­ny ma­luśki przy­jaciel, który tyl­ko spoj­rzy i zro­zumie...i ogar­nie go ta sa­ma bez­kres­na cisza...przełama­na tros­kli­wym uśmie­chem oczu :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2013, 00:34
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szukająca

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 czerwca 2014, 00:42szukająca do­dał no­wy tek­st W ja­kim kol­wiek rodza­ju [...]

13 kwietnia 2014, 19:26szukająca sko­men­to­wał tek­st Ciągle roz­pa­miętując kwitnącą przeszłość Próbuję [...]

13 kwietnia 2014, 00:53szukająca do­dał no­wy tek­st Ciągle roz­pa­miętując kwitnącą przeszłość Próbuję [...]